Liturgický kalendár:

 

7.1. 2019 pondelok Ľubovoľ. spomienka na Sv. Rajmunda z Peňafordu, kňaza
8.1. utorok Spomienka na bl. Titusa Zemana, kňaza, mučeníka za povolania (50.výročie smrti)
13.1. nedeľa 3. nedeľa po narodení Pána – Krst Krista Pána

 

 

Vo štvrtok 10.1. bude dekanátna rekolekcia u saleziánov.

Pozývame na spoločnú sv. omšu, ktorá bude o 9:30 vo farskom kostole sv. Jána Bosca.

 

Stretnutie birmovancov

V piatok 11.1. bude stretnutie birmovancov. Začíname sv. omšou, po ktorej pokračujeme na spoločnom stretnutí.

 

Požehnanie Trojkráľovej vody. Počas sv. omší na slávnosť Zjavenia Pána sme požehnali vodu, ktorú si môžete zobrať domov a požehnať si príbytky.

Kto bude mať záujem o požehnanie príbytku kňazom, môže sa prihlásiť v sakristii kostola. Prosíme, aby ste zanechali kontakt, cez ktorý sa dohodneme na termíne v priebehu januára.

 

Krátke filmy a fotografie o horách a ľuďoch.

Dnes (6.1.) o 18:15 sa uskutoční v priestoroch oratória premietania fotografií a krátkych filmov o horách a ľuďoch.

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 5.  

Vyúčtovanie (bez financií filiálky Bánová)

Vo farskom kostole sv. Jána Bosca zvonček a zbierky farnosti:  41.139,57 €
Zbierky na odoslanie                                                                           20.299,03 €
Príspevky na knihy a časopisy                                                              5.191,96 €
Príjmy na organizovanie akcií                                                              4.545,96 €
Ostatné príjmy nedaňové                                                                          171,65 €
Predaj ojazdeného auta                                                                         1.300,00 €
Príjmy spolu                                                                                 73.373,17 €

 

Náklady na kostol (bohoslužob. náklady, energie a bežnú údržbu)             9.164,56 €
Bežné prevádzkové náklady, opravy a energie                                                10.501,62 €
Kúpa auta a zhodnotenie majetku kostola (spovedel., kúrenie, veranie)  15.814,20 €
Dary a príspevky FO a PO                                                                                         975,00 €
Organizovanie akcií                                                                                                 7.834,35 €
Výdavky na knihy a časopisy                                                                                 7.285,74 €
Odoslané zbierky                                                                                                   22.644,33 €
Príspevok do fondov ordinariátu                                                                          5.201,70 €
Výdavky spolu                                                                                             79.421,50 €

 

Peňažný stav zač.roka 2018  35.552,18 €  
na konci roka 2018   29.467,85 €

 

Čaká nás postupná rekonštrukcia kostola. V tomto roku by sme chceli kostol vymaľovať, vyriešiť osvetlenie kostola a tepelné úniky a zabezpečiť videoprenos do telocvične.

Pre lepšiu koordináciu plánujeme obnoviť fungovanie farskej pastoračnej rady a ekonomickej rady.

Vyúčtovanie pre Filiálku Žilina-Bánová:

V Bánovej zvonček a zbierky farnosti:  11.760,51 €
Zbierky na odoslanie                                 6.101,24 €
Príjmy spolu                                       17.861,75 €

 

Náklady na kostol (bohoslužob. náklady, energie a bežnú údržbu)  2.309,94 €
Náklady na DOMEC a bežné prevádzkové náklady                              1.689,76 €
Kúpa klávesového nástroja                                                                           344,90 €

Organizovanie akcií                                                                                         551,89 €

Výdavky na knihy a časopisy                                                                         319,35 €

Odvedenie zbierok                                                                                        6.101,24 €

Výdavky spolu                                                                                    11.317,18 €

 

Peňažný stav na zač. r. 2018  12.527,43 €  
na konci roka 2018   19.072,00 €

Plánované investície: oprava strechy a fasády kostola

predpokladané výdavky 33.000 €