Liturgický kalendár:

30.9.2019 pondelok Spomienka na sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
1.10. utorok Spomienka na sv. Teréziu z Lisieux, pannu a učiteľku Cirkvi
2.10. streda Spomienka na sv. anjelov strážcov
4.10.piatok Spomienka na sv. Františka Assiského

Prvý piatok. Vo štvrtok a piatok  spovedáme ako v prvopiatkovom týždni – hodinu pred večernou sv. omšou)

5.10. sobota Ľubovoľ. spomienka na sv. Faustínu Kowalsku, pannu a blahoslav. Alberta Marvelliho

Tiež je prvá sobota v mesiaci (Pobožnosť Fatimskej soboty po rannej sv.omši).

6.10. nedeľa 27. nedeľa v cezročnom období

 Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zúčastnili národného pochodu za život. Organizačný tím odkazuje: Urobili sme tak ďalší krok v scitlivovaní vlastného svedomia i svedomia národa. A pôjdeme ďalej. Nečakáme potlesk. Slúžime Kristovi a Evanjeliu života, lebo vieme, že je to správne. Naša služba je našou odmenou. Radostné tváre a vďačnosť účastníkov sú pre nás obrovským povzbudením.

 V túto nedeľu (29.9.) je zbierka na kostol. Ďakujeme tým, ktorí už prispeli hmotne alebo duchovne. Vopred ďakujeme aj tým, ktorí nám pomôžu vyrovnať výdavky na túto rekonštrukciu. Ešte potrebujeme dokončiť detaily, odvetranie strechy a tiež nás čaká výmena stoličiek, ktoré postupne končia životnosť.

 Modlitba sv. ruženca. Nezabúdajme sa modlievať ruženec. Mesiac október je mesiacom tejto modlitby, aby sme sa s nej prehĺbili i zjednotili v rozličných úmysloch. U saleziánov sa budú skupiny predmodlievať podľa rozpisu – o 17:00 pred sv. omšami od pondelka do soboty. V pondelok – saleziáni, v utorok – sal. spolupracovníci a rodiny, v stredu fokoláre, vo štvrtok rodiny a sal. spolupracovníci, v piatok mladí, v sobotu spoločenstvo sv. ruženca. V nedele sa modlievame o 14:30 najprv ruženec a potom korunku Božieho milosrdenstva. Srdečne Vás pozývame.

Povzbudzujeme, aby sa deti modlili ruženec spolu s rodičmi. 18.10. sa deti budú modliť ruženec za pokoj a jednotu vo svete, nezabudnime sa pridať. (viac na stránke http://miliondeti.sk )

Budúcu nedeľu 6.10. bude stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich. Začneme vo farskom kostole u saleziánov sv. omšou o 9:30 a po nej bude stretnutie rodičov a detí. Prosím, aby ste si zarezervovali čas doobeda.

Októbrová kňazská rekolekcia  bude v našom kostole vo štvrtok 10.10. o 9:30. Začíname sv. omšou, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní.

Stretnutie rodičov birmovancov a aj birmovancov bude v piatok 11.10. o 17:30 – začneme sv. omšou a po nej budeme pokračovať. Tiež už teraz pripomíname, že birmovanci budú mať obnovu – 19.10. dopoludnia od 8:30 v kostole.

Jesenné upratovanie kostola a oratória. Pozývame vás na brigádu v sobotu 12.10.. potrebujeme upratať naše oratórium i kostol hlavne na miestach, kde sa to nestíha (v telocvični i v oratku okná, parapety, skladové a vonkajšie priestory, príprava dreva do krbu a podobne). Práce bude dosť, obed bude zabezpečený. Kto by chcel, môže sa pridať už od piatku 11.10. od 15:00. Kvôli obedu by bolo vhodné prihlásiť sa v sakristii kostola alebo v oratóriu, aby sme vedeli zabezpečiť všetko potrebné.

 Pozývame vás na návštevu saleziánskej knižnice, ktorá je otvorená pre verejnosť každý štvrtok a piatok v čase od 15:00 do 17:00. Tituly kníh si môžete pozrieť aj cez našu webovú stránku www.zilina.sdb.sk

Prihlášky pre dospelých na prípravu na krst alebo sviatosť birmovania nájdete na stolíku medzi časopismi alebo aj na našom webe ( zilina.sdb.sk) v kolónke sviatosť krstu.

Inštitút Communio a Ekuza pozývajú prežiť Týždeň kresťanskej kultúry. Viac o programe nájdete na plagáte vo výveske a v špeciálnej prílohe diecézneho mesačníka, ktorú si môžete zadarmo vziať vzadu na stolíku. 

Nedeľné farské popoludnie. V nedeľu sa v našom kostole modlievame o 14:30 ruženec a korunku Božieho milosrdenstva. Po tejto pobožnosti je možnosť stretnúť sa  v oratóriu na čaj i na budovanie spoločenstva starších aj mladších :-) Potrebujeme si uvedomovať, že každý má dary, ktoré dostal pre budovanie spoločenstva Cirkvi, toto popoludnie môže byť jednou z možností, aby nik nezostal sám. Ak v tomto čase nie ste obsadení, srdečne ste pozvaní.

 Budúci týždeň upratuje skupina č.4.