Sviatosť birmovania

birmovkaSviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. „Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. ¬ Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“. ¬(KKC 1285)

V našej farnosti:

V našej farnosti je sviatosť birmovania každé 2 roky. O zaradenie do prípravy na prijatie tejto sviatosti v našej farnosti môže požiadať každý, kto ju ešte neprijal a dovŕšil 14. rok veku. Prihlásiť sa treba vo farskej kancelárii (tento rok 2017-18 sa prihlasujú „ôsmaci“ a starší). Príprava prebieha počas školského roku v stretkách s animátormi. Príprava je priamo závislá od osobného záujmu žiadateľa. Nemožno dopredu povedať, ktorý birmovanec kedy prijme túto sviatosť. Odôvodňujeme to vážnosťou tohto životného okamihu, veku a doby v ktorej prežívame svoje kresťanstvo. Táto doba kladie stále väčšie nároky na to, aby každý Ježišov učeník vedel a bol schopný zdôvodniť nádej, ktorú má jedine v Kristovi. Žiadame rodičov, aby sa neusilovali vyvíjať žiaden tlak na birmovanca. Príprava je nastavená tak, aby birmovanec prišiel vo viere k osobnému vzťahu s Bohom.

Birmovný rodič

CIC Kán. 892 – Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia.

CIC Kán. 893 – § 1. Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam, o ktorých sa hovorí v kán. 874:

CIC Kán. 874 – § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy birmovného rodiča, je potrebné:

1. aby ho určil sám birmovanec, alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
2. aby zavŕšil 16. rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
5. aby nebol otcom alebo matkou birmovanca.
6. odporúča sa, aby to bol krstný rodič birmovanca
7. katolícky birmovný rodič má žiť vo sviatostnom manželstve (pokiaľ nie je slobodný, kňaz alebo rehoľník)

§ 2. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

 

______

Pre prípravu dospelých na sviatosti – pozri kolónku sviatosť krstu