Sviatosť manželstva

manzelstvo„Manželskú zmluvu medzi pokrstenými, ktorou muž a žena utvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán na dôstojnosť sviatosti.“ (KKC 1601)

Obaja snúbenci na farskom úrade včas konzultujú dátum a hodinu sobáša. Odporúčame na začiatku školského roka, minimálne však  pol roka pred dňom sobáša. Potrebné je pochopiť, že tu nejde iba o prípravu dňa sobáša, ale o prípravu na nový život, ktorého základom je prítomnosť Boha vo vzájomnom vzťahu. On je darcom života a lásky.

Hneď pri prvom stretnutí sa môže spísať sobášna zápisnica. K tomu je potrebné predložiť ( v platných lehotách) tieto doklady:
• doklad o štátnom občianstve (platný občiansky preukaz alebo u cudzincov cestovný pas)
• krstný list – nie starší ako 3 mesiace k dátumu sobáša (ak bol krst mimo našej farnosti).
• úmrtný list predošlého partnera, ak jeden, prípadne obaja sú vdovec/vdova.

Snúbenci pred uzatvorením sobáša musia absolvovať predmanželskú prípravu a zároveň pristúpia k sviatosti zmierenia. Na výber základného kurzu pozri aj domanzelstva.sk

Pre prípravu je dobré vedieť o podstatných veciach, od ktorých závisí pevnosť manželstva. Ponúkame pár „linkov“ na spoločné rozhovory:

  • čo nájdeme o slávení manželstva v youcat,
  • alebo v si pozri krátke katechézky (pre oživenie) o ľudskej sexualite a o manželstve
  • veľmi dobrá stránka na porozumenie základov manželstva
  • v čom ohrozuje nemorálnosť vzťah snúbencov a manželov (aj z pohľadu iných cirkví)
  • niečo o sviatosti zmierenia
  • pozor na závislosti… nielen od alkoholu (sú opakom cností). Sú ťažkou prekážkou pre rast lásky. Naopak pre rast lásky je potrebná schopnosť ovládať svoje schopnosti, dary, podnety a túžby – a teda najlepšou prípravou na manželstvo je rast v cnostiach (niečo od o. Mariána Kuffu o najdôležitejšej cnosti – lásky a ďalších jej dcér). Cnosti nás učia aj správne vyjadrovať naše potreby i chápať potreby iných.
  • príprava bez intenzívnej modlitby nepôjde. Aspoň niečo o modlitbe napr. od Mons. Dušana Lukáča.