Kresťanský pohreb

mrtvyJe poslednou službou zosnulému, pri ktorej sa Cirkev s pozostalými modlí za jeho dušu. Preto pri cirkevnom obrade, ani pred ním ani po ňom, nemajú miesto žiadne nekresťanské zvyky, ktoré sa, žiaľ, ešte udržiavajú. Pri takýchto obradoch nemá miesta občianska rozlúčka, pretože tá vznikla za totality ako vnucovanie štátnej moci a jej cieľom bolo ateizovať spoločnosť, odvádzať ju od náboženských obradov; ani dnes táto rozlúčka nemá iný nádych, preto si ju veriaci kresťania nežiadajú. Pri pohrebných obradoch nemá miesto ani „odpytovanie zosnulého“.

Pri pohrebnom obrade však možno predniesť rozlúčkové prejavy. Cirkevné predpisy, vo schválenej knihe obradov hovoria, že to má byť v závere pohrebu nad hrobom. Toto miesto je totiž to najlepšie pre poslednú rozlúčku od spolupracovníkov alebo iných známych.

• Pohreb zosnulého treba najprv nahlásiť v niektorej pohrebnej službe, ktorú si vyberiete.

• Vybratá pohrebná služba preskúma časové možnosti, kedy môže byť pohreb (treba totiž skoordinovať termíny šiestich pohrebných služieb, termíny viacerých farností, pohreby iných cirkví a štátne pohreby; túto koordináciu nezabezpečuje farský úrad).

• Pohrebná služba po zistení časových možností kontaktuje príslušný farský úrad podľa bydliska zosnulého a podľa priania príbuzných dohodne s farským úradom deň, hodinu a miesto pohrebu.

• Prosíme, nepovažujte termín za dohodnutý bez odsúhlasenia farským úradom, kňaz nemusí byť v tom čase k dispozícii.

• V pohrebnej službe si rodina dohodne a objedná aj spevákov pre pohrebný obrad.

• Niekto z najbližších príbuzných príde na farský úrad, kde donesie originál úmrtného listu pre zápis do cirkevnej matriky. Úmrtný list musí mať pečiatku štátnej matriky.

Pohrebná sv. omša za zomrelého je po dohode s pánom farárom.