Ružencové bratstvo

je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí majú v úcte Ružencovú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev a svet, potrebné milosti a snažia sa o neustály pokrok v kresťanskej dokonalosti.Cieľom Ružencového bratstva (ďalej RB), je spása duší a šírenie úcty k Ružencovej Panne Márii prostredníctvom modlitby posvätného ruženca, ktoré udelil reholi Kazateľov (dominikánov) pápež sv. Pius V. dňa 17. septembra 1569 bulou Consueverunt Romani Pontifices. Okrem toho z moci svojho úradu, na večné časy poveril bratov dominikánov, aby rozširovali modlitbu posvätného ruženca v celej latinskej Cirkvi.

Ružencové bratstvo pri kostole sv. Jána Bosca, Žilina-Saleziáni:
Vzniklo 1.3.1996 z poverenia provinciála dominikánskej rehole pri kostole sv. Jána Bosca v Žiline pátrom Humbertom M. Virdzekom, OP, promotóra ružencových bratstiev. Naše ružencové bratstvo tvorí 8 ruží (180 členov). Ich horliteľmi sú:
• p. Poliaček
• p. Poliačková
• p. Šimalčíková
• p. Beňadiková
• p. Krivdová
• p. Koscelanská
• Mladí z oratória 1
• Mladí z oratória 2

Schádzame sa pri fatimských sobotách o 16.15 hod. vo farskom kostole, raz do roka na duch. cvičeniach a duch. obnove. Odoberáme aj časopis Svätý ruženec.