Sekulárny inštitút Krista Veľkňaza

založil a schválil diecézny biskup Eduard Kojnok 16. marca 1990. Je to kňazsko-laické mužské i ženské spoločenstvo. Jedným z hlavných cieľov je pestovanie a rozširovanie úcty a lásky ku Kristovi Veľkňazovi prítomnému v najsvätejšej Oltárnej Sviatosti, organizovanie ustavičnej poklony Najsvätejšej Eucharistie ako prejav najväčšej úcty a lásky ku sviatostnému Ježišovi.V našej farnosti sa Sekulárny inštitút Krista Veľkňaza stretáva na poklone ku sviatostnému Ježišovi v byte p. Marty Pružinskej.