Krsty

Vo farnosti sme pokrstili 59 detí (o 10 menej ako minulý rok), pričom bolo 26 dievčat a 33 chlapcov a z toho v Bánovej bolo pokrstených 2 dievčatá a 4 chlapci. 40 detí má šťastie, že majú oboch rodičov, ktorí majú sviatostné manželstvo. 19 (skoro 1/3) detí sa narodilo v iregulárnych podmienkach. Nezabúdajme, že najväčšou úlohou rodičov i krstných rodičov je priviesť svoje dieťa k tomu, aby poznávalo a milovalo Pána Boha.

Tento rok prijal krst 1 dospelý muž a 4 sviatosť Eucharistie. V súčasnosti sa 5 dospelí pripravujú na prijatie sviatosti birmovania a 1 na krst a ďalšie iniciačné sviatosti.

Stále zostáva výzvou prijať týchto nových kresťanov v spoločenstvách farnosti alebo im pomôcť vytvárať nové spoločenstvá. Veľkou pomocou pre týchto kresťanov sú ich vlastné rodiny, alebo nastávajúci manželia, ktorí ich povzbudili na ceste viery.

Príprava na život s Eucharistickým Kristom a na plnú účasť na Eucharistii. 

Na prvom sv. prijímaní bolo 67 detí (47 u saleziánov a 20 v Bánovej), čo je o 11 viac ako minulý rok. Tohto roku sa pripravuje na prijatie sviatosti Eucharistie asi 80 detí (15 chodí na ZŠ v Bánovej). Aj v tejto oblasti vnímame veľké bohatstvo rodiny, kde sa žije viera – teda živý vzťah s Bohom, ktorý je zdrojom života a posilňuje náš duchovný život. Toto obdobie je veľkým darom aj pre rodičov, ktorí majú možnosť oživiť a posilniť svoj vzťah s Bohom, a nájsť nové impulzy pre svoj život v rodine či už v povolaní manželov, alebo rodičov. V tomto roku sme sa pokúsili vytvoriť spoločenstvá aj z rodičov, aby neprichádzalo k tradičnému omylu, že na 1. sväté prijímanie sa pripravujú deti iba mimo svojej rodiny. Žiť a odovzdávať vieru (vzťah s Bohom a spoločenstvom Cirkvi) je vždy najvznešenejšia úloha v prvom rade rodičov – ktorí spolupracujú s miestnou farnosťou – spoločenstvom rodín a spoločenstiev.

Sviatosť birmovania

Na sviatosť birmovania začalo prípravu asi 100 mladých birmovancov. Väčšina už absolvovala základný evanjelizačný program a pokračuje v príprave ďalej. Prosíme našich farníkov, aby na ich sprevádzali dobrým príkladom i modlitbou. Špeciálne povzbudzujeme rodičov a ostatných členov rodiny, aby ich sprevádzali na ceste prijímania zodpovednosti za svoj život a vzťahy.

Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva uzatvorilo v našej farnosti 11 párov (o 3 menej oproti minulému roku). Pre celú farnosť je veľkým pozvaním pomáhať a všímať si mladých manželov a rodiny s malými deťmi, aby nezostali bez pomoci a opory. Tiež sa modlime za našich mladých, aby nezabudli, že do manželstva, alebo do zasväteného života povoláva Boh a na to je potrebné sa pripravovať do malička, aby jednak spoznali svoje povolanie a tiež, aby sa mohli stať darom pre manželského partnera alebo spoločenstvo, do ktorého vstupujú.

Pripravení na stretnutie s Nebeským Otcom vo večnosti

V našej farnosti prijalo sviatosť pomazania chorých približne 190 chorých a starých ľudí, aby vládali premáhať svoju chorobu a krehkosť.

Pohrebov bolo 64 (o 5 viac ako v uplynulom roku). 19 mužov a 26 žien bolo zaopatrených a 12 mužov a 7 žien nezaopatrených sviatosťami.

Z tohto počtu v Bánovej bolo 19 pohrebov (o 4 viac ako minulý rok) 6 mužov a 10 žien bolo zaopatrených a 3 muži zomreli nezaopatrení sviatosťami.

Pripomínajme si navzájom, že človek sám nedokáže prejsť zo smrti do života s Bohom. Preto je potrebná láskavá prítomnosť a modlitba blízkych a sviatostná posila na cestu. Všímajme si predovšetkým našich blízkych a susedov a modlime sa navzájom za záchranu šťastného večného života.

 

Záver

Tento rok 8.1. sme začali novým sviatkom blahoslaveného don Titusa Zeman, saleziána, ktorý bol ochotný trpieť za povolania a chránil ich s nasadením svojho života. Pripomína nám aké vzácne je povolanie od Boha a aké je nebezpečné, ak ho stratíme. Koncom letných prázdnin sme si oslávili blahorečenie Anky Kolesárovej mučeníčky, ktorá je pomocou a vzorom pre nás, aby sme si chránili čistotu srdca a dar panenstva pre vstup do manželstva, alebo do zasväteného života ako cennú investíciu pre život. Čisté srdce je odolné voči nástrahám zla a Zlého, ale aj obrovskou výhodou, lebo v ňom prebýva Boh.

Tento rok sme začali stretnutia na zhodnotenie činnosti saleziánskeho diela v Žiline, pričom postupne vytvárame výchovno-pastoračnú komunitu a radu, ktorej úlohou je napomáhať v rozlišovaní a usmerňovaní pastoračných iniciatív v našom diele.

Tohto roku nás čaká obnovenie farskej a ekonomickej rady, v Bánovej pastoračno- hospodárskej rady, ale aj práca na prepojení jednotlivých zložiek a spoločenstiev celej farnosti.

Aj priestory našich kostolov si vyžadujú starostlivosť. Pre kostol sv. Jána Bosca pripravujeme podklady na jeho vymaľovanie,  jeho ďalšej rekonštrukcie. Kostol v Bánovej čaká výmena strešnej krytiny a oprava fasády.

Veríme, že postupné kroky uskutočníme s Božou pomocou a v spolupráci spoločenstiev našej farnosti.

 

DV sdb, farár